Executive Team

Director
 Prof. Zhi-Quan Luo
 
Executive Vice Director
 
Prof. Shuguang Cui
 
Vice Director
 Prof. Xiaoqiang Cai

Prof. Shuzhong Zhang
Chief Scientist
Prof. Jiangang Dai
 
Research Manager
 Dr. Laizhong Cui
 
Affairs Manager
 
Huiyuan Zhang