Organizing Committee

TPC Co-Chairs

 • Shuguang Cui

 • Stephen Boyd

 • Zhi-Quan Luo

Web Chair

 • Yi Chen

Finance Chair

 • Yidan Luo

 • Feng Yin

Local Arrangement Chair

 • Hongwei Liu

 • Yanni Peng

 • Laizhong Cui

 • Li Xu

Contact us

 • Yi Chen (yichen@cuhk.edu.cn)