Organizing Committee

TPC Co-Chairs

  • Shuguang Cui

  • Zhi-Quan Luo

  • Stephen Boyd

Finance Chair

  • Yidan Luo

Local Arrangement Chair

  • Yi Chen

  • Yanni Peng

  • Yafeng Liu