Organizing Committee

Steering Committees

  • Shuguang Cui

  • Zhi-Quan Luo

  • Stephen Boyd

Conference Chair

  • Xiang Wan

Technical Program Chair

  • Qingjiang Shi

Finance Chair

  • Yidan Luo

Registration Chair

  • Nancy Lin

Logistics supports Chair

  • Huiyuan Zhang

Publicity Chair

  • Yi Chen